BÜKE FORCE (ENERJİ)

Büke Force Enerji rumende farklı çözünme hızına sahip tahılların uygun oranlarda kombine edilmesiyle oluşturulmuş bir yüksek enerji konsantresidir.

Rumende bulunan mikro organizmaların fermantasyon faaliyetleri için kullanabilecekleri enerji kaynakları sadece nişasta ve şeker gibi kolay eriyebilir karbonhidratlardır. Eğer bu mikro organizmaların yeterli enerji ihtiyacı karşılanamaz ise proteinlerin parçalanması sonucu rumende oluşan amonyağın kaliteli mikrobiyal proteine dönüşmesi aksar. Sonuç olarak ta rumende biriken amonyak kan amonyak düzeyini yükselterek döl veriminin olumsuz etkilemesine neden olur.  

Başlıca nişasta kaynağı olarak bilinen tahılların rumende parçalanma hızları farklıdır. Buğday en hızlı çözünen, buna karşılık arpa biraz daha yavaş, mısır ise en yavaş parçalanan tahıldır. Bu tahılların bir kombinasyon halinde kullanılması rumende parçalanma hızı farklı olan protein kaynaklarının da en etkin şekilde kullanılmasını sağlar.

Neden Büke Force Enerji ?

Büke Force Enerji farklı parçalanma hızına sahip enerji ve nişasta kaynaklarını içerecek şekilde bir kompozisyona sahiptir ve rasyondaki proteinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlar.

Rasyonda mısır gibi geç çözünen tahıl kaynaklarının tek başına kullanılması proten-enerji senkronizasyonunu sağlayamadığı gibi, nişastanın önemli bir kısmının sindirilmeden dışkı ile atılmasına ve enerji kaynağının israf edilmesine neden olur.

- Büke Force Enerji yüksek kaliteli bir enerji kaynağıdır.

- Rumende uzun süre ve dengeli bir enerji salınımı ile mikro organizmaların enerji ihtiyacını karşılar.

- Yüksek NFC içeriği ile döl verimi üzerine olumlu katkıda bulunur.

- Büke Force Enerji tane mısıra göre daha yüksek protein içerir ve rasyon maliyetine olumlu katkıda bulunur.

- Büke Force Enerji süt sığırlarının beslenmesinde her zaman ve her miktarda temin edilebilecek bir enerji konsantresidir.

Kullanım Şekli

Büke Force Enerji, rasyonda kaliteli bir enerji kaynağı olarak tahıllar yerine kullanılabilir. Rasyonda ineklerin verim düzeyine göre yer verilir. Asidozisten kaçınmak için bütün tahıl tanelerinde olduğu gibi bir öğünde 3 kg’dan fazla kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Yüksek verimli ineklerde günlük rasyonun 3 öğüne bölünmesi asidozisten korunmayı sağladığı gibi yemden yararlanma oranını da yükseltir..